Praktijkvoorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Uw Voetverzorging en de cliënt waarop Uw Voetverzorging deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanning Uw Voetverzorging

Uw Voetverzorging zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Uw Voetverzorging zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt informeren over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Uw Voetverzorging melden. Indien de cliënt deze verplichting niet af tijdig nakomt, mag de Uw Voetverzorging 50 % van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Uw Voetverzorging de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomen kan Uw Voetverzorging de afspraak annuleren en het geheel afgesproken honorarium berekenen. Uw Voetverzorging moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. Betaling

Uw Voetverzorging vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Indien cliënt ook na het verstrijken van een gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is cliënt verplicht Uw Voetverzorging alle buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief kosten voor juridische bijstand, te vergoeden. Tevens heeft Uw Voetverzorging het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van reden.

5. Garantie

Uw Voetverzorging geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling(en) en de producten. Deze garantie vervalt indien: De cliënt andere producten dan de door Uw Voetverzorging geadviseerde producten heeft gebruikt. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd. De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

6. Persoonsgegevens en Privacy

De cliënt voorziet Uw Voetverzorging voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Uw Voetverzorging aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Uw Voetverzorging neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op een elektronisch klantenbestand. Uw Voetverzorging behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw Voetverzorging zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toepassing vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding

Uw Voetverzorging is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft meegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Uw Voetverzorging verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derde te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Uw Voetverzorging is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Uw Voetverzorging is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Uw Voetverzorging is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

9. Beschadiging en diefstal

Uw Voetverzorging heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Uw Voetverzorging meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien cliënt na herhaalde waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Uw Voetverzorging het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van reden.